TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRỒNG HOA VÀ RAU CỦA HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

Học sinh nhà trường thường xuyên tổ chức lao động tưới hoa và rau tạo nên một môi trường xanh sạch đẹp. có thêm nguồn rau xanh cho học sinh nội trú ăn hàng ngày. 

ảnh học sinh lao động